Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024

( 16-04-2019 - 09:39 AM ) - Lượt xem: 1192

 

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024

 

Công ty cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 với chi tiết như sau:

 1. Thời gian: 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019.
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. HCM.
 3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2019.
 4. Nội dung:
 • Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc;
 • Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát;
 • Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2018;
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền thưởng, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 • Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;
 • Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

       5.  Đăng ký dự họp Đại hội: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất vào 16h00’ ngày 24/4/2019 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

Địa chỉ: 54 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP. HCM

Fax: (028) 38.762.579, Email: tuyenhobich@gmail.com

    6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông) .

Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY

Địa chỉ: 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838 777 418 - Email: xekhachmientay@xekhachmientay.com.vn

2017 Copyright @ MITACO. All rights reserved. Design by nina.vn.

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn ()